Közérdekű adatok

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. adatai:

Hivatalos cégnév: 

Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Rövidített név: Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: Kecskemét, Szolnoki út 31.

Képviselő: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Telefon: +36 / 76 / 507 - 458

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu

Web: www.ketiszk.hu

Alapítás: 2008.08.22. (jogelőd: 2005.10.20.)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001024/2015. 
A Társaság alapítói (tagjai):
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Pest Megye Önkormányzata
 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kiskunfélegyházi PG Alapítvány
 Kecskeméti Főiskola
 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

A Társaság tulajdonosai a hatályos Alapító Okirat alapján:
Kecskemét Megyei Jogú Város ÖnkormányzataA Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) - (2) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

A megbízási jogviszonyban álló személy neve, valamint a felügyelőbizottsági tag(ok) neve: Ország Ilona, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági tag, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

neve: Alter Róbert István, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági tag, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

neve: Király István, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági tag, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -

Jogviszony megszüntetése esetén járó pénzbeli juttatások: -


A Társaság könyvvizsgálója 2023. május 31. napjával lejáró szerződéssel:

Név: N-GLOBAL Számviteli Kft., személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda

Cím: 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 18. ¼.

Könyvvizsgáló társaság MKVK tagsági száma: 004992

2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdés* szerinti jogosultságokkal rendelkező munkavállalók nincsenek társaságunknál a közzététel időpontjában. (*A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.)


A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) - (4) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

Szerződés megnevezése (típusa): -

Szerződés tárgya: -

Szerződő partner: -

Szerződés értéke: -

Szerződés időtartama
(amennyiben a szerződés határozott időre jött létre): - A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

1. Szervezeti, személyzeti adatok:

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok 

1. Hivatalos név (teljes név): Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

2. Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

3. Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

4. Telefonszám: +36-76-507-458

5. Faxszám: Nem releváns

6. Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ketiszk.hu

7. A honlap URL-je: www.ketiszk.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) 

Tel.: +36-76-507-458

Fax: -

Helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

Postacíme: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31. 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

10. Az ügyfélfogadás rendje: H-P: 9:00-15:00


II. Szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével):

Nem releváns


III. A szerv vezetői

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, postacíme, elektronikus levélcíme):

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Tel.: +36-76-507-458

Fax: -

Postacíme: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, postacíme, elektronikus levélcíme):

Nem releváns 


1.2. Felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím):

Nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je:

Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Nem releváns


1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns


1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns


1.5. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns


1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai

neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.
telefon, fax: 76/ 519 - 519,
e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu
honlap: https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu

neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
telefon, fax: 76/ 513 - 513, 76/ 513 - 538
e-mail: kecskemet@kecskemet.hu; varoshaza@kecskemet.hu
honlap: www.kecskemet.hu

neve: Kecskemét MJV Jegyzője dr. Mayer Endre székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
telefon, fax: 76/ 513 - 505,
e-mail: jegyzo@kecskemet.hu
honlap: www.kecskemet.hu

neve: Kecskeméti Törvényszék
székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.
telefon, fax: 76/ 519 - 519,
e-mail: birosag_bacs@birosag.hu

neve: Kecskeméti Járási Ügyészség
székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyási utca 3.
postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.
telefon, fax: 76/ 514 - 623,


1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns


II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns


III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Nem releváns


IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nem releváns


V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns


VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns


VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns


VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem releváns


IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.ketiszk.hu oldalon


X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelmi szabályzat XV. pont (szabályzat letölthető 2.I.1 pontban) 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tel.: +36-76-507-458

Fax: -

Postacíme: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Zsíros Menyhért Gábor

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns


XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nem releváns


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nem releváns


II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaiIII. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns


IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nem releváns


V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Nem releváns


II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Dokumentumok menüpont alatt megtalálható


III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámoló

Nem releváns


3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Éves beszámoló kiegészítő mellékletének V. pontjában

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Éves beszámoló kiegészítő mellékletének V. pontjában 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Nem releváns


II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns


III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nem releváns


IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns


V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Nem releváns


VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns


VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Nem relevánsFrissítve: 2022. február 1.