Közérdekű adatok

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. adatai:

Hivatalos cégnév: 

Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Rövidített név: Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: Kecskemét, Szolnoki út 31.

Képviselő: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Telefon: +36 / 76 / 507 - 458

E-mail: titkarsag@ketiszk.hu

Web: www.ketiszk.hu

Alapítás: 2008.08.22. (jogelőd: 2005.10.20.)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001024/2015. 
A Társaság alapítói (tagjai):
 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Pest Megye Önkormányzata
 Tiszakécske Város Önkormányzata
 Kiskunfélegyházi PG Alapítvány
 Kecskeméti Főiskola
 Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás

A Társaság tulajdonosai a hatályos Alapító Okirat alapján:
Kecskemét Megyei Jogú Város ÖnkormányzataA Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) - (2) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

A megbízási jogviszonyban álló személy neve, valamint a felügyelőbizottsági tag(ok) neve: Ország Ilona, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági tag, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

neve: Alter Róbert István, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági elnök, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

neve: Király István, Tisztség vagy munkakör: Felügyelőbizottsági tag, Megbízási díj/hó: 30.000 Ft

Megbízási díjon felüli egyéb járandóság: -

Jogviszony megszüntetése esetén járó pénzbeli juttatások: -


Vezető állású munkavállaló: Sebestyén-Szalai Anna

Tisztség, vagy munkakör: ügyvezető

Munkabér: tevékenységét díjazás nélkül látja el

Egyéb jövedelem:

Felmondási idő tartama/mértéke: Munka Törvénykönyve szerint

Végkielégítés összege: -


Önálló cégjegyzésre jogosult: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

A társaság bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető


A Társaság könyvvizsgálója 2028. május 31. napjával lejáró szerződéssel:

Név: N-GLOBAL Számviteli Kft., személyesen eljáró könyvvizsgáló: Dr. Nagy Melinda

Cím: 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 18. ¼.

Könyvvizsgáló társaság MKVK tagsági száma: 004992

2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdés* szerinti jogosultságokkal rendelkező munkavállalók nincsenek társaságunknál a közzététel időpontjában. (*A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.)


A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) - (4) bekezdése alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

Szerződés megnevezése (típusa): nem releváns

Szerződés tárgya: -

Szerződő partner: -

Szerződés értéke (Áfa nélkül): -

Szerződés időtartama
(amennyiben a szerződés határozott időre jött létre): - A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közzéteszi az alábbi adatokat:

I. Szervezeti, személyzeti adatok:

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye, postai címe: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

Telefonszáma: +36-76/507-458

Telefaxszáma: -

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

Honlapja: www. ketiszk.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36-76/507-458

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai: nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Ügyvezető: Sebestyén-Szalai Anna

Telefonszáma: +36-76/507-458

Telefaxszáma: -

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): Sebestyén-Szalai Anna

telefonszáma: +36-76/507-458

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

az ügyfélfogadási rend:

hétfő-csütörtök: 7:00-16:00, péntek: 7:00-14:00

5. Testületi szerv: Felügyelő Bizottság

A testület létszáma: 3 fő,

Tagjainak neve, beosztása, tisztsége,

Alter Róbert István, FB elnök:

 • Anyja neve: Tajti Klára
 • Lakcím: Kecskemét, Kőrösi hegy 200.
 • e-mail: titkarsag@ketiszk.hu

Király István, FB tag:

 • Anyja neve: Korom Éva
 • Lakcím: Kiskőrös, Liget utca 44.
 • e-mail: titkarsag@ketiszk.hu

Ország Ilona, FB tag:

 • Anyja neve: Szabó Ilona
 • Kecskemét, Balaton utca 26.
 • e-mail: titkarsag@ketiszk.hu

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai: nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.

telefon, fax: 76/ 519 - 519,

e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu

honlap: https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

telefon, fax: 76/ 513 - 513, 76/ 513 - 538

e-mail: kecskemet@kecskemet.hu; varoshaza@kecskemet.hu

honlap: www.kecskemet.hu

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője: dr. Temesvári Péter jegyző

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

telefon, fax: 76/ 513 - 505,

e-mail: jegyzo@kecskemet.hu

honlap: www.kecskemet.hu

neve: Kecskeméti Törvényszék

székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.

telefon, fax: 76/ 519 - 519,

e-mail: birosag_bacs@birosag.hu

neve: Kecskeméti Járási Ügyészség

székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyási utca 3.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.

telefon, fax: 76/ 514 - 623,

e-mail: kecskemet@mku.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege


(Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Adatvédelmi Tájékoztató)

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: nem releváns

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: nem releváns

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja,

Adatvagyon leltár szerint;

a másolatkészítés költségei:

a másolatkészítés költsége: fő szabály szerint térítésmentes, de indokolt esetben az Info tv. 29. § (5) bek. szerinti költségeket felszámíthatja a társaság

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: nem releváns

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: nem releváns

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím): nem releváns

A testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza nem releváns

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.ketiszk.hu honlapon

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

www.ketiszk.hu honlapon

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

a www.ketiszk.hu honlapon

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,

Adatvédelmi szabályzat XV. pont szerint

az illetékes szervezeti egység neve: a társaság Titkársága

elérhetősége:

Telefonszáma: +36-76/507-458

telefaxszáma: -

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

Honlapja: www. ketiszk.hu

az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Zsíros Menyhért Gábor

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem releváns

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem releváns

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: nem releváns

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: nem releváns

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: nem releváns

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás nem releváns

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése nem releváns

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege nem releváns

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  nem releváns


III. Gazdálkodási adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolói, közhasznúsági mellékletei:

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezve:

 • munkavállalók száma megbontva, állománycsoportonként (fizikai/szellemi),
 • bérjárulékok jogcímenként,
 • személyi jellegű egyéb kifizetések,
 • vezető tisztségviselő és Felügyelő Bizottság tagjainak járandósága,
 • személyi jellegű ráfordítások.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond: nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. nem releváns

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések: nem releváns

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) nem relevánsA Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi adatokat teszi közzé:

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

3. Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

4. Telefonszám: +36-76/507-458

5. Faxszám: -

6. Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ketiszk.hu

7. A honlap URL-je: www. ketiszk.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefon: +36-76/507-458

Fax: -

Ügyfélfogadás helye: +36-76/507-458

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

10. Az ügyfélfogadás rendje: hétfő-csütörtök: 7:00-16:00, péntek: 7:00-14:00


II. Szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) 

nem releváns

III. A szerv vezetői:

1. A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető

Telefonszáma: +36-76/507-458

Telefaxszáma: -

Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 

nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I.A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdasági szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nem releváns

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

1.5 Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek az adatai

neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága székhelye:

6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.

telefon, fax: 76/ 519 - 519,

e-mail: birosag@kecskemetit.birosag.hu

honlap: https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu

neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

telefon, fax: 76/ 513 - 513, 76/ 513 - 538

e-mail: kecskemet@kecskemet.hu; varoshaza@kecskemet.hu

honlap: www.kecskemet.hu

neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője:

dr. Temesvári Péter jegyző

székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

postai cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

telefon, fax: 76/ 513 - 505,

e-mail: jegyzo@kecskemet.hu

honlap: www.kecskemet.hu

neve: Kecskeméti Törvényszék

székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 12.

telefon, fax: 76/ 519 - 519,

e-mail: birosag_bacs@birosag.hu

neve: Kecskeméti Járási Ügyészség

székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyási utca 3.

postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.

telefon, fax: 76/ 514 - 623,

e-mail: kecskemet@mku.hu

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Adatvagyon leltár szerint

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Munkavállalói adatok nyilvántartása, szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítése,

Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, bankszámlaszám, TAJ szám, adószám

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

csak a jogszabályokban meghatározottak köre fér hozzá (Info tv., GDPR, stb. szerint)

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A másolatkészítés költsége: fő szabály szerint térítésmentes, de indokolt esetben az Info tv. 29. § (5) bek. szerinti költségeket felszámíthatja a szervezet

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

nem releváns

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.ketiszk.hu honlapon

X. Közzétételi egység: közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelmi szabályzat XV. pont szerint

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

a szervezet Titkársága

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Postacím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

Földrajzi helye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.

Telefonszáma: +36-76/507-458

Telefaxszáma: -

Elektronikus levélcíme: titkarsag@ketiszk.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Zsíros Menyhért Gábor

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

  

 


3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

nem releváns

II. Közzétételi egység: Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

nem releváns

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működtetés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

nem releváns

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói:

 III Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

nem releváns

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezve

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében részletezve

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

nem releváns

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.


IV. Közzétételi egység: Koncesszió

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Az Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nem releváns

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

nem relevánsFrissítve: 2023. október 09.